Kontakt / Nordvestsjælland

Gardehusarforening Nordvestsjælland

Velkommen til Gardehusarforening Nordvestsjælland 

Formand
Erik Jensen
Stigsager 46, Rørby 
4400 Kalundborg             
Tlf. 5950 4018 el. mobil 2926 2243     
E-mail: erje@post3.tele.dk
Sekretær
Søren Christensen
Solbjergvej 17 A, Gierslev 
4270 Høng
Tlf. 5885 2805 el. mobil 2046 2804
E-mail: vigogaard@dlgtele.dk

Afholdt generalforsamling i Gardehusarforeningen Nordvestsjælland

Vi har afholdt de udsatte generalforsamlinger for årene 2019 og 2020, fredag den 8. oktober 2021, i Ubby Forsamlingshus, vi var 21 deltager.
 
Vi mødtes kl. 18.00. og da Estandarten var ført ind bød formanden Erik Jensen velkommen, og udtrykte glæde over at vi igen kan mødes, men han havde også den triste meddelelse at vores foredragsholder fra Veterancentret i Ringsted, måtte melde afbud på grund af sygdom og det var ikke muligt at finde en afløser
med den korte varsel.

Derefter var der spisning og Kim Kok havde igen sørget for noget godt at spise.
Inden generalforsamlingen begyndte udtalte formanden mindeord over 3 medlemmer vi har mistet, Johannes Lauritzen Rørmosevej 2, i Gørlev. Henning Nielsen Aldershvilevej 14, i Gørlev. Og hans bror Kurt Jensen Fasanstien 19, i Rørby, der blev begravet fra Værslev Kirke den 17. juli 2021, det var en anderledes begravelse, det foregik udendørs på grund af coronanen. Det var en smuk højtidelighed
på en varm dag.

Kurt var aktiv inden for mange ting, blandt andet Rørby Gymnastikforening, Danske Veteraner og Gardehusarforeningen Nordvestsjælland. Der var 6 faner: 3 fra Rørby Gymnastikforening, 2 fra Danske Veteraner og 1 fra Gardehusarforeningen, der fulgte Kurt til graven. Til sidst rejste forsamlingen sig til: Æret være Deres minde.
 
Derefter blev Søren Christensen valgt som dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og der blev valt 2 stemmetællere inden han gav ordet til formandens der aflagde beretning for året 2019 og 2020.
 
På generalforsamlingen for 2019 havde vi Garnisonspræst ved GHR, Victor Madsen Greve, der gav et godt foredrag om arbejdet som Feltpræst. Den 12. maj deltog vi i DGHF Husarudflugt til København. Den 26. maj var det DGHF Repræsentantskabsmøde i Frederikssund. Den 15. juni var vi til markering af
Dannebrogs 800 års jubilæum. Den 7. september havde vi en god sommertur på Røsnæs hvor vi først så Dyrehøj Vingård med efterfølgende smagsprøver, inden vi kørte til Røsnæs Havn og spiste frokost, dagen sluttede ved Røsnæs Fyr.
I 2020 blev alt aflyst på grund af coronanen BLA Præsidiemøder, Hendes Majestæt Dronningen`s 80 års fødselsdag, DGHF repræsentantskabsmøde i Maribo.
I 2021 var alt aflyst indtil September, men så skete der også noget. Lørdag den 11. september var der jubilarstævne, den 18. september var formanden til Landsrådsmøde i Danske Soldaterforeningers Landsråd og den 25. september var Jytte og Erik til DGHF Repræsentantskabsmøde i Maribo, det var et godt arrangement.
 
Til slut takkede formanden bestyrelsen for et godt samarbejde i årets løb og takkede for øl, kaffe og kage til bestyrelsesmøderne. Og tak til jer alle for den gode stemning der altid er når vi er sammen.
 
Derefter fik kasserer Erik Jensen ordet, han gennemgik regnskabet for året 2019 der havde et lille underskud på 386,25 kr. og efterfølgende for året 2020 var der et overskud på 4.655,00 kr., men der havde heller ikke været nogen arrangementer der havde kostet noget, begge regnskaber er godkendt af revisorerne. Forsamlingen havde ikke nogen spørgsmål til beretning og regnskaberne, de var hermed godkendt med applaus.
 
Behandling af indkomne forslag: der var ikke nogen.
 
Næste punkt var valg af bestyrelse, suppleanter, fanebærer or revisorer. Der var genvalg til alle.

Under eventuelt uddelte formanden 10 års tegn Kevin Aasted Jensen og han havde en vingave til Flemming Helgogaard, der var blevet 80 år den 8. april.
 
Til slut takkede formanden for genvalg og dirigenten for veludført arbejde.
Da vores foredragsholder Mads Langgaard Mørkedal, fra Ringsted Veterancenter, måtte melde afbud med meget kort varsel, gav formanden en kort orientering om noget af det Danske Soldaterforeningers Landsråd arbejder med og ligeledes hvad DGHF veteranarbejde går ud på.

Aftenen sluttede med kaffe og småkager og hyggeligt samvær.
 
Vi ønsker alle medlemmer og jeres familie en glædelig jul og et godt nytår
Samtidig håber vi på hyggelige møder og sammenkomster i det nye år
 
PBV
Erik Jensen

Gardehusarforeningen Nordvestsjælland afholder ordinær generalforsamling 2021 for årene 2019 og 2020.

Medlemmer med ledsager indbydes til ovennævnte fredag den 8. oktober 2021, i Ubby Forsamlingshus, Hovedgaden 19, 4490 Jerslev.