Kontakt / Næstved og Omegn

Gardehusarforeningen for Næstved og Omegn

Generalforsamling 27. marts 2014
Dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Valg af 2 stemmetællere.
3) Formandens beretning.
4) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Indkomne forslag.
7) Valg til bestyrelsen.

Formand: Johannes Christoffersen bød velkommen og foreslog Freddy Rasmussen som dirigent.

Ad 1. Freddy Rasmussen blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Ad 2. Flemming Fisher og Peer Høegh-Guldberg blev valgt som stemmetællere.
Ad 3. Johannes Christoffersen (JC) aflagde beretning på bestyrelsens vegne.
Vi mindedes med respekt de kammerater der i årets løb var draget til Ryes Brigade.
JC fremhævede, at vi igen i år havde et godt fremmøde. (22 deltagere). Vi har 194 medlemmer.

Formanden takkede hver enkelt i bestyrelsen for et godt arbejde i årets løb.
Vi har gennemført flere arrangementer i det forgangne år. Der har været deltagelse i præsidiemødet, (Som i år bliver den 24. maj 2014). Samt jubilarstævne. Bowling mod Garden blev vundet af Gardehusarforeningen – i Gardens fravær. Men det var en hyggelig aften, med spisning i Bowlinghallen efter kampen, arrangeret af Lief Nielsen.
24. maj har regimentet 400 års jubilæum, der fejres men en gallamiddag på Gardehusarkasernen i Slagelse. HKH Kronprinsen og HKH Kronprinsessen er inviteret.
Der bliver igen i år på en spændende sommerudflugt: ”I KAJ MUNKS FODSPOR” Mere herom kommer i bladet til juni. Formanden takkede Freddy Rasmussen for initiativet.
Det påtænkes at oprette en ”Seniorklub” med jævnlige mødedage, for at vi kan mødes lidt oftere. Jørgen Gislinge og Leif Nielsen er ”tovholdere” for dette arrangement.
Netop i dag til morgen, er det besluttet at sende F-16 fly på rekonnosering i Natos østgrænse i Estland, Letland og Litauen. – Orienterede formanden.
Afslutningsvis orienterede JC om at der var påtænkt et foredrag V/ Sune V. Nielsen – om perioden 1848-1964 – med afholdelse i Kompagnihuset til efteråret.
GHF-Næstved har 75 års jubilæum den 1. september 2015. Der påtænkes at udgive en medalje i forbindelse med jubilæet i 2015. 75% af deltagerne er interesseret i at købe denne medalje. Der blev fremvist en prototype, som er udarbejdet af undertegnede, Jørgen Gislinge og Mogens Kristensen.
Vores hjemmeside har fået en ny og nemmere adresse. www.ghf-næstved.dk
Formandens beretning blev enstemmigt anerkendt.

Ad 4. Kasserer: Hans Thorsen fremlagde et yderst fyldestgørende regnskab, der enstemmigt blev anerkendt efter gennemgang, med applaus.
Ad 5. Fastsættelse af kontingent. Medlemstallet ved årsskiftet er 194. Kontingentet fastsættes til 240,- kr. pr. år. Men opkræves i fremtiden af hovedkassereren for DGHF
Ad 6. Intet at bemærke.

Ad 7. A. Hans A. Thorsen blev genvalgt. (2 år).
B. Freddy Rasmussen blev genvalgt. (2 år).
C. Jørgen Gislinge blev genvalgt. (2 år).
D. Eivind Seiling blev genvalgt. (2 år).
E. Günter Martens og Jørgen Evang blev genvalgt. (1år).
F. Frits Petersen blev genvalgt. (2 år).
G. Bent Pedersen blev valgt som bilagskontrollantsuppleant. (1 år).

Ad 8. Peer Høegh-Guldberg (PH-G) roste vores hjemmeside med ordene: ” Ualmindelig informativ og smuk”! Han forsatte med at opfordre til yderligere at udbygge den med links til GHR samt gensidige links til og fra www.danskegardehusarforeninger.dk med nævnelse af den nye hjemmesideadresse: www.ghf-næstved.dk . Han foreslog ligeledes et link hvor man kan tilmelde sig arrangementerne den 24. maj (Repræsentantskabsmødet og Gallamiddag i forbindelse med Regimentets 400 års jubilæum). PH-G henledte ligeledes opmærksomheden på 50 året for FN den 29. maj på Kastellet.

Formanden afsluttede generalforsamlingen og takkede for fremmødet.

Der blev herefter tildelt Hæderstegn til de fremmødte jubilarer.

Referat ved sekretær:
Henrik J. Berg

Velkommen til Gardehusarforeningen for Næstved og Omegn

 
Formand
Johannes Christoffersen                            
Dania 52, 3. lejl. 6, 4700 Næstved
Tlf. 55 44 30 55
Kasserer
Hans A. Thorsen
Kildevej 11, Rønnebæk, 4700 Næstved
Tlf. 55 73 04 47
E-mail: flipper@stofanet.dk