Kontakt / Fyns Stift

Gardehusarforeningen for Fyns Stift

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014
Afholdt den 14. marts 2014 på "Dannevirke" Odense

- Navnene på modtagere af jubilæumstegn er bekendtgjort i "Gardehusaren" nr. 6, december 2013.

Efter velkomsten ved afgående formand John Brauer, blev der holdt et minuts stilhed, for at mindes Jørgen Mindegaard. Jørgen Mindegaard døde den 29. august 2013.
Æret være Jørgen Mindegårds minde.

Formanden holdt en kort beretning. Siden sidste GF har der været fire udmeldelser og 3 nye medlemmer er kommet til. Antallet af medlemmer er 138.

Repræsentantskabsmødet 2013, der blev afholdt i Nyborg i Borgerforeningens Hus, var en stor succes. Vi har som arrangerende forening, fået megen ros fra deltagerne.
Bestyrelsen vil fremover arbejde på, at få flere arrangementer stablet på benene. Den første udflugt gik til Frøslevlejren, de få der deltog, havde en rigtig hyggelig tur, med mange gode oplevelser.

Efter formandens beretning aflagde kasserer Jørgen Wielandt det reviderede regnskab, der for første gang viste et underskud.

John Brauer ønskede ikke genvalg som formand, GF valgte i stedet næstformand Henning Terndrup til ny formand.

Erik Atzen ønskede ikke genvalg som fanebærer, i stedet valgtes Kurt Paul Therkildsen til det ærefulde hverv. Ole Olsen ønskede ikke genvalg som fanebærer suppleant. Der blev ikke på GF fundet nogen
afløser til denne post.

Under eventuelt blev der rettet kritik af foreningens hjemmeside. Hjemmesiden trænger til en modernisering. Bestyrelsen gav medhold i dette.

Erik Atzen og Ole Olsen blev på GF tildelt GHF Fyns nyindstiftede Fortjentsbjælke for deres fortjentsfulde indsats som fanebærer og fanebærer suppleant.

Tidligere er Finn Nielsen blevet tildelt Fortjenstbjælken, for sin fortjenstfulde indsats, som sekretær for GHF Fyn.

I forbindelse med Gardehusarregimentets 400 års fødselsdag, bliver der afholdt en række arrangementer. Alle arrangementer bliver slået op på www.ghr400.dk
Efter GF serverede "Dannevirke" deres lækre karbonader. Før kaffen blev der, som noget nyt, afholdt amerikansk lotteri. Gevinsterne var sponsorerede af medlemmer
i GHF Fyn. Det amerikanske lotteri gav kr. 950,00 i overskud til den "slunkne" foreningskasse.

Under kaffen holdt Kaptajn Nikolaj Lindberg et spændende og lærerigt foredrag. Kajtajnen formåede på bedste måde, at give os et indblik i de psykiske og fysiske udfordringer, kampsoldater bliver udsat
for i Afghanistan.

Respekt for dem, der med livet som indsats, gør tjeneste i verdens brændpunkter.
Efter foredraget takkede den nye formand, for det flotte fremmøde, den gode stemning og den store opbakning til det amerikanske lotteri.
Efter GF konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Henning Terndrup
Næstformand: Herman Thomsen
Kasserer: Jørgen Wielandt
Sekretær: Brian Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: John Brauer
Bestyrelsesmedlem: Erling Pedersen "SIF"

P.B.V.
Henning Terndrup
Formand

Velkommen til Gardehusarforeningen for Fyns Stift 

Formand
Henning Terndrup
Regissevej 4, 5871 Frørup
Mobil: 21769030
Kasserer
Jørgen Wielandt
Gartnervænget 10, 5692 Vissenbjerg 
Tlf. 64 47 27 00 
E-mail: Wielandt@youseepost.dk
 

Følg os på: